:הירוטסיה תצק
םוקימ .ןורמושו הדוהי ,לילגה םה 1977 זאמ רקיעב תיתובשייתה הפונת הלח םהב םירוזיאה
יריצ ךרואל וא ,םירה כ"דב ,םתביבס לע םישלוחה םייגטרטסא תומוקמב עבקנ םש םיבושייה
יתלב םישרט תומדא וא הנידמ תומדא לע םיבושייה תמקהל תנתינ בל תמושת .םייזכרמ העונת
רשפאל תנמ לע .םתמדא לע םיבשויה םישנא לושינמ ענמיהל ידכ תאזו ,םילעב אלל תודבועמ
תא םיקהל התיה המגמה ,ינוחטבה טביהה לשב ןכו וללה םיבושייל םיפתושמ םיתוריש םויק
.תובשייתה ישוג רפסמ ןורמושהו הדוהי ,לילגה יבחרב ומק ךכו .תוצובקב םיבושייה
דוביעל עקרק טועימ) לילגהו ןורמוש ,הדוהי לש םייררהה םירוזיאב םייאלקח םיבאשמ רדעהב
."יתליהק בושיי" םשב ארקנה ירפכ בושיי לש שדח םגד הלא םירוזיאב חתופ ,(םימ טועימו
םיבשייתמ לע ןוכ םיתורישהו תורייתה ,היישעתה םוחתב רוצי יפנע לע ססובמ הז בושיי
.םיררוגתמ םה וב בושייל ץוחמ ודבעיש
לע ססובמ ימינפה הנבמה רשאכ תוחפשמ 300 דע סלכאל ,ללכ ךרדב ,ןנכותמ יתליהקה בושייה
תירפכה תובשייתהב םיגוהנה הטילקה יכילה תא רובעל בייח הילא ףרטצמהש תיפותיש הדוגא
המאתה תמייק הב הרבחכ יתליהקה בושייה תא תוארל ןכ לע שי .הדוגאה ירבח לש המכסהו
םיתורישל גואדל הדוגאה דיקפת .םייאלקחה םיבושייבש וז תמגוד ,םירבחה ןיב תיברימ
.תינרציה תוליעפה לע ףסונב תיתוברת תוליעפו החוור יתורישל ,םיילפיצינומה
דצב ,הלא םירוזיאב ידוהי טועימ לש ומויק -תיפרגומדה היעבה הבייח ןורמושו הדוהיב ,לילגב
לש הריהמ הלועפ טוקנל -םיברע י"ע הנידמה תומדא לע תיקוח יתלב תוטלתשה לש העפותה
.הנידמה תועקרק לע הבחר הסירפו סולכיא
.םיבושיי 200-כ לארשי ץראב ומקוה 1988 תנש דע 1977 תנשמ תיתובשייתה הפונת התואב
תידוהיה תונכוסה י"ע ומקוה הפוקת התואב ומקוהש ןורמושו הדוהיב םיבושייה לש םבור בור
.חופת רפכ בושייה םג ךכו .(םינומא שוג) הנמא תובשייתהה תעונת עויסב

:בושייה לע עדימ
.ח"לשתה באב ו"ט 1978 טסוגואב 18-ב םקוה בושייה
ועיגה וישנאש (ינבח) ינמית ןיערג היה דסיימה ןיערגה .ל"חנ ןיערג היה ותליחתב בושייה
.ץראה זכרמבש "תקרב" בשומהמ
םיכרד תשרפ לע אצמנ אוהש םושמ םש אקווד תויהל רחבנ בושייה לש יפרגואיגה ומוקימ
ללוכ הביבסב חטשה לכ לע שלוחו ןדריה תעקב -םילשורי -םכש -ץראה זכרמ :הבושח תיזכרמ
.םכש קמע תא

 

 


 
ףוטעמ בגש י"ע בצוע רתאה©